Les escales son la part mes vistosa de la casa, ja que normalment des de la mateixa entrada es veuen.
Per tant, s’ha d’estudiar molt be el material mes adequat per a cada casa, valorant l’estètica, la llum i l’us de cada llar, tenint en compte si esta rodejada de jardí, camp o es una casa urbana.